Mogenstrup Jagtforening - REFERAT Generalforsamling 18. januar 2024 - Referat (Jakob).

Dagsorden:

1        Valg af dirigent                     

2        Formandens beretning. 

3        Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4        Fastsættelse af kontingent.   - Bestyrelsen foreslår ingen ændringer.

5        Indkomne forslag:    Ingen indkomne forslag.

6        Valg til bestyrelsen.

          På valg for to år:      Jakob Skovbakke (modtager genvalg)

                                                 Jan Olsen (modtager ikke genvalg)

                                                  Arne Bentsen (modtager genvalg)

7        Valg af suppleanter. 

          På valg er:                Jonna Poulsen og Ejner Filtenborg

8        Valg af revisor og revisorsuppleant. 

          På valg er:                Per Østergaard og Klaus Filtenborg (Supp.)

9        Eventuelt.               Jubilæum                                 

AD 1 Bo Henriksen blev valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

AD 2 Formandens beretning (se vedlagte)

AD 3 Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af kassereren.

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. Der er et overskud i 2023 på 11.910,38 og en samlet formue på 67.221,04 på. d.d

AD 4 Kontingenter til Mogenstrup Jagtforening forbliver uændret.

AD 5  Ingen indkomne forslag

AD 6 Valgt til bestyrelsen blev: Jakob Skovbakke (genvalg) Arne Bendtsen (genvalg) samt Casper Sørensen (Nyvalg) 

AD 7 Suppleanter blev: Jonna Poulsen - 1. supplant. Ejnar Filtenborg 2. supplant.

 AD 8 Revisor blev: Per Østergaard -  Klaus Filtenborg 1. supplant.

AD 9 Jubilæumsnåle;

Bent Jensen – 50 års medlemskab.

Ejner Nielsen samt Hans Jokumsen – Begge 40 års medlemskab.

Ros til hornblæserne på vores jagter. Det giver en helt speciel stemning, og der sættes fra medlemmerne stor pris på dette.

Ros til bestyrelsen for arbejdet og den gode stemning der gennerelt i foreningen men især på jagterne.

Dirigenten afsluttede med at takke de 20. fremmødte medlemmer for god ro og orden.

 

Formandens beretning – Generalforsamling MJF 18. januar 2024

Vinderup 15. januar 2024

Indledning

Endnu en god sæson er gået på held i MJF. På de ydre linjer er året gået som vanligt, men på de indre linjer i bestyrelsen, har året været præget af bekymring og opmærksomhed på om Holstebro Kommune har ønsket at forlænge jagtlejen. Det har ikke været nogen hemmelighed i medierne at Kommunen fattes penge, og en mulighed for at skaffe de 6. millioner det drejer sig om, har været at sælge en del af kommunes skove, her i blandt Plomgård Plantage. Vi har været i dialog med embedsmænd af flere omgange, men når noget er politisk ligger beslutningerne et andet sted. Samtidig har det været en lukket proces så dialog har ikke været ønsket fra Kommunens side. Det var først i ugerne op til den nye jagtsæson i oktober, at vi kunne ånde lettet op sammen med nogle af de andre foreninger, som lejer jagt i Kommunens skove, da det efter et udvalgsmøde blev meldt ud at man ikke ønskede at sælge, men forventede at kunne finde en indtægt ved skovhugst. Det giver så nogle andre umiddelbare udfordringer, men jagten og foreningen består. Og mon ikke at naturen og skoven bliver mere attraktiv jagtmæssig over tid, når den får lov at passe sig selv. Planen er nemlig ikke at ny- plante, men lade skovdriften have udgangspunkt i biodiversitet og naturnær skovdrift. I skrivende stund har vi ikke en ny kontrakt, men har lovning på at omkostninger og indhold er lig det vi har haft hidtil, dog vil kontrakten kunne opsiges fra år til år. Det kommer vi til at leve med, men forventningen er at der kommer ro på i årene fremover.

Og så var 2023 også året hvor foreningen fyldte rundt. Den blev etableret i 1933 under Landsjagtforeningen, og kan således fejre 90-års jubilæum i det år vi gik ud af. Bestyrelsen ønskede at holde en stor jubilæumsfest, men med blot 12 tilmeldinger blev det omgjort til en hyggelig jubilæumsmiddag efter sæsonens sidste jagt. Som jeg sagde i talen til middagen, er der gennem tiden sket en udvikling i Mogenstrup Jagtforening væk fra lokal forankring, og hen mod fokus på jagten i skoven, samtidig med at kernen stadig er kammeratskab og samvær. Udviklingen ses mange andre steder i samfundet, og er noget vi har drøftet over tid og som vi må acceptere. Jubilæet var et eksempel på dette, hvor det ikke lykkedes at holde en fest da der ikke var tilmeldinger nok. Men en middag i forlængelse af hyggeligt samvær og jagt i skoven er på sin plads, og noget der er opbakning til.

Aktiviteter

2023 har været præget af velkendte aktiviteter i foreningen.  Vi startede som vanligt med Skovens dag og Bukkepral og begge dele var fornuftigt besøgt. Ligeledes til forårets skydninger, hvor vi havde et godt fremmøde. Som før nævnt er der et stabilt, men ikke stort fremmøde til vores træningsskydninger i Trandum. Vi holder fast i strukturen, og ser at det giver mulighed for at komme ud at træne med bøssen i en mindre sammenhæng, og det vigtigste er at medlemmerne kan træne i trygge rammer. Tal gerne vores skydninger op når i har muligheden, og tage en ven eller kollega med. Det vil vi gerne opfordre til at i gør fortsat, så er der både mulighed for en hyggelig aften, og for at vedligeholde og træne nogle færdigheder. Og lidt omsætning i foreningskassen, som er med til at gøre andre ting muligt hen over året.

Vi fastholder tilbuddet om at komme på besøg på Hancock i september og det var igen i år fint besøgt og en hyggelig aften. Men i tråd med jubilæumsfesten tiltrækker det ikke mange medlemmer. Vi har der for valgt se det som en lille indtægt for foreningen, og har en egen betaling på 100 kroner for arrangementet.  Det er stadig en billig og hyggelig aften med sandwich og øl, og håber at se flere medlemmer i den nye sæson. 

Årets jagter

Bukke- og dåvildts jagten har i år ikke givet dyr til dem der har være heldige at komme afsted, men de medlemmer der har haft muligheden har haft gode oplevelser. Jeg fristes til at sige ”nærved oplevelser” for der er set meget, og der er en god bestand af både då- og rå vildt i skoven. Skydestiger og tårnet er godt placeret, og der er fine muligheder for at se og skyde til vildtet.

Vi har fundet en god struktur og regler omkring riffeljagt, og lodtrækning. Det giver både noget motivation til at deltage i årets første aktiviteter og sidste jagter, det kan vi se, og så giver dåvildtsjagten som vanligt også et pænt lille tilskud til foreningskassen.

I efteråret har vi på jagterne i snit har ligget på 25 - 30 deltagere. Positivt er det at der både er børn og gæster med næste hver gang, både fra nær og fjern. Det er godt for fremtiden og fællesskabet, men også for omsætning og foreningens økonomi. Flere gæster har efterfølgende meldt sig ind i foreningen, ikke at det er et mål men alligevel dejligt.

Vi startede ud med at skyde både dyr og ræv på årets første jagt, og der har hen over sæsonen fortsat været både dyr harer og snepper, som alt i alt har givet fine parader. Der er mange dyr og vildt i skoven, og der har været fine oplevelser hver gang. Afskydning skal også ses i sammenhæng med kommunens arbejde med udtønning i skoven, som har efterladt mange områder noget åbne, og andre steder med store stakke som der skal tages hensyn til. Men som sagt mon ikke det på kort tid ender godt og bliver til jagtens og foreningens fordel.

Medlemmer og Økonomi

Vi er et medlem mere siden generalforsamlingen 2023, og er nu 88 medlemmer. Her af er blot 26 eller knap 1/4 del under 50 år. Jeg tænker det er væsentligt at vi fortsat har fokus på de unge mennesker og tage godt imod dem. Både som jægere og som medlemmer der kan bærer foreningen videre ud i fremtiden, som menige- og bestyrelses medlemmer. De unge jægere er i vores forening og på jagterne, men der skal en særlig varm modtagelse til for at få dem med ind i foreningsarbejdet. Det er alles ansvar. Hermed ligeledes en opfordring til alle om at have dette fokus, og tage godt i mod både til arrangementer og på jagter. Det er vi gode til og det skal vi blive ved med, så vi vedbliver at have en bæredygtig forening mange år ud i fremtiden.

Vi er ikke en forening der skal lave et stort overskud, og det skal fortsat ikke koste meget at komme på jagt og være medlem, og vi lægger ikke op til stigninger på kontingent og har blot hævet deltagelse på jagt med 10 kroner i den sidste periode. Vi sparer en del på at anvende klublokalet her, og oplever egentligt at det tjener formålet og er en hyggelig ramme om de fleste jagter og aktiviteter, så nær den sidste jagt med spisning hvor vi har brug for mere plads. Der bruger vi fælleshuset hvor lejen er noget større. Vi har som sagt brugt lidt på jubilæumsmiddagen, og ville gerne have brugt mere – sådan var det.

Ellers er der ikke forventninger om større investeringer eller udgifter i det kommende år pt.

Afslutning

Det er nu mit 10. år som formand i foreningen, og jeg er igen på valg. Såfremt jeg opnår genvalg er målet er at fortsætte det gode samarbejde i 2023. Samtidig er mit fokus at jeg også at kan være med til at få nye og gerne unge kræfter ind i bestyrelsen, så der er en bæredygtig forening mange år ud i fremtiden. Det er medlemmerne og jer i bestyrelsen der gør vores forening og aktiviteter mulige – Til skydning, jagter osv. Der er meget praktisk der skal til for at det glider, og det glider let og alle tager ansvar i Mogenstrup Jagtforening. Det er en fornøjelse at være formand og være sammen med jer omkring foreningsarbejdet. Herunder en særlig tak til Jan Olsen som udgår (abdicerer) af bestyrelsen efter i aften. Tak for indsatsen og din hjælp i gennem årene i MJF.

Vi har en fantastisk forening med fokus på jagterne, og at det skal være afslappet og rart deltage. Både som gæst og medlem. Alle er velkommen og bliver taget godt imod. Det er det vi er kendt for og det som man oplever på jagterne. Vi er en forening giver plads til alle, og prioriter højt at alle skal have en god oplevelse på vores jagter. Før, efter og under jagten.

I de næste år skal være mere synlige i forhold til Holstebro Kommune, så de ikke igen vil sælge skoven i fremtiden. Vi prioriterer ligeledes en tættere kontakt til andre foreninger, kredsen og forbundet, for at bakke om jagten og vores sag. Både lokalt og nationalt. Jeg deltager konsekvent i kredsmøder, og var delegeret til repræsentantskabsmødet både sidste år og igen i år.

Der ud over skal vi forblive Mogenstrup Jagtforening, med den ånd og det fokus som har eksisteret i 90 år. Kernen i foreningen er kammeratskab og samvær omkring jagten og aktiviteterne, og det vedbliver det med at være.

Tak for en god sæson, og for gode stunder, og jeg glæder mig til hyggeligt samvær igen i sæsonen 2024.

Tak for ordet-

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/