Mogenstrup Jagtforening - REFERAT Generalforsamling 19. januar 2023 - Referat (Jakob).

Dagsorden:

1        Valg af dirigent                     

2        Formandens beretning. (se nedst.)

3        Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4        Fastsættelse af kontingent.   - Bestyrelsen foreslår ingen ændringer.

5        Indkomne forslag:    Ingen indkomne forslag.

6        Valg til bestyrelsen.

          På valg for to år:      Thomas Vigstrup (modtager genvalg)

                                                 Jan Bendtsen (modtager genvalg)

7        Valg af suppleanter. 

          På valg er:                Jonna Poulsen og Ejner Filtenborg

8        Valg af revisor og revisorsuppleant. 

          På valg er:                Per Østergaard og Klaus Filtenborg (Supp.)

9        Eventuelt.               Jubilæum                                 

AD 1 Bo Henriksen blev valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

        Generaforsamlingen holdt et minuts stilhed for Æresmeldlem Poul Kårsgaard som gik bort marts 2022.

AD 2 Formandens beretning (se vedlagte)

AD 3 Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af kassereren.

          Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

AD 4 Kontingenter til Mogenstrup Jagtforening forbliver uændret.

AD 5  Ingen indkomne forslag

AD 6 Valgt til bestyrelsen blev: Thomas Vigstrup (genvalg) Jan Bendtsen (genvalg) 

AD 7 Suppleanter blev: Jonna Poulsen - 1. supplant. Ejnar Filtenborg 2. supplant.

 AD 8 Revisor blev: Per Østergaard -  Klaus Filtenborg 1. supplant.

AD 9 Jubilæumsnåle;

Kristian Østergaard og Åge Teglgaard – 50 års medlemskab.

Arne Mundbjerg, Henning Kristensen, Claus Pedersen – Alle 40 års medlemskab.

Spørgsmål - Hvad tænker bestyrelsen med yderligere riffeljegt i skoven? - Der er ikke tænkt de sore tanker endnu men et muligt forslag kunne være jagt i de første 14. dage af januar.

Bestyrelsen opfordres til at kontakte jubilar inden generalforsamling for at fremme fremmøde. Dettet tages til efterretning.

Ros til bestyrelsen for arbejdet og især arbejdet med at tiltrække unge mennesker til jagterne.

Dirigenten afsluttede med at takke de 15. fremmødte medlemmer for god ro og orden.

 

Formandens beretning – Generalforsamling MJF 19. januar 2023

Vinderup 16. januar 2023

Indledning
Endnu et godt år fri for Coronarestriktioner er gået i Mogenstrup Jagtforening. Et år med de vante
aktiviteter og jagter, som foreningen er kendt for og som den gerne vil kendes på.
-Gæstfrihed, kammeratskab og hyggeligt samvær med hinanden.
Både på de ydre og indre linjer er året gået godt, og vi har blandt andet været engageret i
samarbejdet i Holstebro kommune, hvor vi som fortalt på sidste generalforsamling, har vi fået ny
bestyrelse og ny formand i Holstebro Jægerråd som er den lokale underafdeling af jægerforbundet.
Mogenstrup jagtforening er faktisk lige nu den eneste lokale jagtforening i vores område der er
repræsenteret, hverken Sevel, Vinderup eller Ryde jagtforening er med, og det kan god undre og
bekymre. For der er nok af ting som jægerne har gavn af at stå sammen om. Senest er der
udfordringer med PFORS som har lukket jagten ned på statens arealer ved vestkysten. Både for
fugle og dyrevildt selv om det kun er sporet ved andefugle. Når disse ting opstår, er det vigtigt med
en fælles stemme fra jægerne for at forhindre forhastede og ikke gennemtænkte indgreb. Vi er nødt
til at bidrage og stå sammen organisatorisk, for at fremme jagten nationalt. Det er fristende at melde
hus forbi når man sidder i en forening, hvor der er fred og ro og det går godt, og bare koncentrer sig
om jagt og kammeratskab. Men de ting der bliver vedtaget på Christiansborg, vedrører i den grad
også os. Jeg deltager derfor i år på repræsentantskabsmødet den 10. juni som delegeret. Det er ikke
noget vi har stor tradition for, men tiden er til at engagere sig for at sikre jagten i generationer som
netop er forbundets motto.
Aktiviteter
Vi har i 2022 satset på de velkendte aktiviteter i foreningen. Vi startede som vanligt med Skovens
dag og Bukkepral og begge dele var fornuftigt besøgt, med fire bukke og et enkelt hoved på paraden
til sidstnævnte. Ligeledes til forårets skydninger, hvor vi havde et godt fremmøde. Som før nævnt er
der et stabilt, men ikke stort fremmøde til vores træningsskydninger i Trandum. Det oplever
bestyrelse som værende ok. Vi holder fast i strukturen, og ser at det giver mulighed for at komme i
en mindre sammenhæng, og i for nogle mere trygge rammer og få trænet. Det er det vigtigste, og noget vi forsat holder fast i. Her ser vi også at medlemmer har gæster med, og der vil vi gerne
opfordre til at i gør fortsat, og gerne benytter lejligheden til at inviterer en arbejdskollega eller
bekendt med. Så er der både mulighed for en hyggelig aften, og for at vedligeholde og træne nogle
færdigheder.
Årets jagter
Bukke- og dåvildts jagten har i år ikke givet dyr på paraden, men de medlemmer der har haft
muligheden har haft gode oplevelser. Vi får især ros for de fine skydestiger og tårnet – Især efter
der er blevet tyndet ud i grene og træer omkring pladserne. Umiddelbart tænker vi at fastholde
struktur og regler omkring riffeljagt, og lodtrækning. Det giver både noget motivation til at deltage i
årets første aktiviteter, det kan vi se, og så giver dåvildtsjagten også et pænt lille tilskud til
foreningskassen. Og hvem ved – Måske kan der blive plads til at udvikle på riffeljagten i den næste
sæson.
I efteråret har vi på jagterne i snit har ligget på 20 – 25 deltagere. Det er måske en lille tilbagegang i
forhold til de foregående år. Det er nok et udtryk for tiden efter Corona, og ændrede vaner og
prioriteringer generelt hos os alle. Mon ikke det igen ændre sig med tiden. Positivt er det at der er et
højt antal gæster med næste hver gang. Det er godt for fællesskabet, men også for omsætning og
foreningens økonomi.
I  år har vi ikke skudt mange dyr på jagterne, men en del harer samt snepper. Der er dog mange dyr og
vildt i skoven, og der har været fine oplevelser. Afskydning skal også ses i sammenhæng med, at vi
ikke har været mange til at dække de store stykker af, og vi har derfor eksperimenteret med andre
måder at drive stykkerne gennem på. Det kan sagtens være at vi prøver andre ting, og vi er også
lydhøre hvis der er gode ideer til jagtens planlægning.
En særlig tak her til de faste hornblæsere Jonna og Ejner, og også til de gæster der har deltaget i
hornblæsning i efteråret. Det er festligt og flot at flere vil deltage mere eller mindre forberedt, og
noget som alle sætter stor pris på ved jagterne.
Medlemmer og Økonomi
Vi har både fået og mistet medlemmer siden generalforsamlingen 2022, og er nu 87 medlemmer,
heraf 48 ordinære, i MJF - to medlemmer mindre siden sidste år. En af dem var vores æresmedlem
Poul Korsgaard som gik bort i marts – Ære være hans minde…

Vi er som sådan ikke en forening der skal ikke have stort overskud, og det skal fortsat være billigt at
komme på jagt og være medlem, og vi lægger ikke op til stigninger på kontingent eller deltagelse
jagt i den næste periode. Vi oplever alle prisstigninger men vi forventer at vi kan lave små
justeringer, og dermed have balance i tingene. Vi også været glade for brugen af klublokalet
overfor, og vi overvejer en anden fordeling mellem brugen af lokaler, når vi planlægger aktiviteter
for 2022, da brugen af fælleshuset er en væsentlig post i budgettet.
Ellers er der ikke forventninger om større investeringer eller udgifter i det kommende år pt.
Afslutning
Det er nu mit 9. år som formand i foreningen, og jeg sætter stor pris på samarbejde og samvær med
både medlemmer på jagterne, og bestyrelsen i det daglige. Målet er at fortsætte det gode
samarbejde i 2023. Det er medlemmerne og jer i bestyrelsen der gør vores aktiviteter mulige – Til
skydning, jagter osv. Der er meget praktisk der skal til for at det glider, og det glider let og alle
tager ansvar i Mogenstrup Jagtforening. Det er en fornøjelse at være formand og være sammen med
jer omkring foreningsarbejdet.
Bestyrelsen vi fortsat arbejde for jagten i skoven og kammeratskabet, men også for forbundet og
jagten i generationer, og samtidig er det vores mål at i som medlemmer oplever en ansvarlig
bestyrelse som i kan have tillid til, og som lytter og møder medlemmer i deres ønsker og behov.
– Tak for en god sæson, og for gode stunder, og jeg glæder mig til hyggeligt samvær igen i
sæsonen 2023.
Tak for ordet-

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/