Vedtægter

Vedtægter for 2417 Mogenstrup Jagtforening under Danmarks Jægerforbund

1 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Mogenstrup Jagtforening
1.2 Foreningens hjemsted er Holstebro kommune.
2 Forholdet til Danmarks Jægerforbund
2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for
foreningen.
2.2 Danmarks Jægerforbund hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
3 Formål og opgaver
3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme
deres interesser i tilslutning til DJ´s formål, som dette er angivet i vedtægterne for DJ, § 2.
4 Optagelse
4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.
5 Ophør
5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen
af december.
5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af
bestyrelsen fastsatte regler.
5.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt
eller handlet til skade for foreningen.
5.4 Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende
generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt
forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en
ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.
5.5 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks
Jægerforbunds vedtægter § 37.
5.6 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.
6 Kontingent og hæftelse
6.1 Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent.
6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for husstands-,

2
ungdoms- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe
nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.
6.3 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
7 Ordinær generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den JANUAR måned. Forslag, der
ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dag før
generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag offentliggøres på foreningens
hjemmeside eller i aktivitets- og arrangementskalenderen på DJ´s hjemmeside med mindst
5 dages før generalforsamlingen afholdelse.
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i
Jægerforbundets medlemsblad, ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne eller i aktivitets-
og arrangementskalenderen på DJ´s hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.
7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det af revisoren gennemgåede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg første og anden suppleant.
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
8 Ekstraordinær generalforsamling
8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det
påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt over for bestyrelsen begærer
dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.
Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde
ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til medlemmerne med
mindst 1 uges varsel.
9 Afstemninger
9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2 Hvert medlem har én stemme.
9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1
medlem begærer skriftlig afstemning.
9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

3
9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af
disse vedtægter.
9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige
tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
10 Bestyrelsen
10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af
foreningen.
10.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
10.4 Formand og kasserer vælges af bestyrelsen.
10.5 Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand og en sekretær.
10.6 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 2 af 5 medlemmer af
bestyrelsen begærer det.
10.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
10.8 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
10.9 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed
er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.
10.10 Valgperiode for første og anden suppleant er 1 år. Genvalg kan finde sted.
10.11 Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen, indtræder suppleanterne i
rækkefølgen første og anden suppleant, i den periode det udtrædende bestyrelsesmedlem
er væk, dog højest i det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode. Genvalg kan finde
sted. Genvalg kan finde sted.
11 Tegningsret
11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis
næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.
12 Formue og regnskabsår
12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre
værdipapirer.
12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.
13 Revisoren
13.1 Revisoren, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. punkt 7, gennemgår regnskabet
og anfører evt. bemærkninger på dette. Revisoren har endvidere til opgave løbende at påse,
at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte
retningslinjer.
13.2 Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.

4

13.4 Valgperiode for revisor og revisorsuppleant er 1 år. Genvalg kan finde sted.

14 Sammenslutning
14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers
stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre jagtforeninger under DJ således
at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.
15 Opløsning
15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers
stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og
højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.
15.2. Foreningen eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af
DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område inden for
femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye jagtforening. I modsat fald
tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som skal anvende den til naturbevarende
formål i den opløste forenings kommune.
16 Ikrafttræden
16.1 Ovenstående vedtægter er godkendt af generalforsamlingen den 13/ 1 2022.
Vedtægterne træder i kraft, når de er godkendt af DJ.
De tegningsberettigede for jagtforeningen


Den 1/ 2 2022 - Jakob Skovbakke

Den 1/ 2 2022 - Jan Bendtsen

Den 1 / 2 2022 - Thomas Vigstrup

Den 1/ 2 2022 - Arne Bentsen

Den 1/ 2 2022 - Jan Olsen

Godkendt af Danmarks Jægerforbund
Februar 2022

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/